معرفی

مشخصات فردی

سیدسعید همامی

نام - نام خانوادگی : سیدسعید   همامی

پست الکترونیکی : s_homami@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : شیمی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : بنارس هندوستان

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : شیمی آلی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : بنارس هندوستان

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : شیمی آلی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : بنارس هندوستان

سوابق اجرایی

1- مدیر گروه شیمی (دانشگاه بیرجند )

2- مدیر آموزش دانشکده فنی

 3- معاون آموزشی دانشکده فنی

4- مدیرگروه مهندسی شیمی – و گروه مهندسی نساجی – و گروه شیمی کاربردی

  5- مدیر پژوهشی دانشکده  فنی

6- مدیر کل دانشجویی (بند های 2 الی 6 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب)

 عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : شیمی

محل خدمت : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب - دانشکده علوم پایه/ دانشکده فنی و مهندسی - گروه شیمی کاربردی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 20

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1375-11-01

سیدسعید همامی
سیدسعید همامی

محل خدمت :
    دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب - دانشکده علوم پایه/ دانشکده فنی و مهندسی - گروه شیمی کاربردی
مرتبه علمی :
    استادیار
^